Regulamin konkursu "Siła jest kobietą"

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą: „✨KONKURS✨Siła jest kobietą”. (dalej: „Konkurs”) jest RED ROCK COMPANY Michał Cisło, ul Sikorskiego 4-9, 35-304 Rzeszów, NIP 8141641194, zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Konkursu: od 21.02.2023 r. godz. 18:00 do 08.03.2023 r. godz. 23:59.
 3. Konkurs odbywa się online na stronie internetowej https://www.instagram.com/izabela.niski_estetic.clinic/https://www.instagram.com/keratynove/ oraz https://www.instagram.com/drkatarzynaparkot/
 4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi o warunkach Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

II. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) K.C., którzy spełnią warunki niniejszego Regulaminu, zwany dalej „Uczestnikiem”.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się przestrzegać określone w nim zasady, jak również z oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nią związaną, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie uzależniony jest od spełniania przez Uczestnika w okresie Konkursu zadania polegającego na: zaobserwowaniu wszystkich 3 profili @keratynove @izabela.niski_estetic.clinic @drkatarzynaparkot, zaproszeniu do konkursu 5 koleżanek oznaczając je w komentarzu, polubienia postu konkursowego, udostępnienia w swojej relacji postu konkursowego.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału sami Organizatorzy oraz pracownicy Organizatora.

IV. Komisja Konkursowa

 1. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie wyłonienie spośród komentarzy konkursowych trzech Zwycięzców oraz podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane Komisji Konkursowej przez każdego Uczestnika.

V. Nagroda

Zadanie:

  1. Zaobserwuj wszystkie 3 profile @keratynove @izabela.niski_estetic.clinic @drkatarzynaparkot
  2. Zaproś do konkursu 5 koleżanki oznaczając je w komentarzu.
  3. Polub ten post
  4. Udostępnij w relacji post konkursowy

Nagrody:

  1. Apple iPad 10.2 9 generacji
  2. – voucher o wartości 500zl do @izabela.niski_estetic.clinic
   – voucher o wartości 500zl do @drkatarzymaparkotkarnet
  3. voucher o wartości 500 zł do @keratynove
 1. Decyzja o wyborze Zwycięzców Konkursu – komisja wyłania zwycięzcę na podstawie spełnienia wszystkich warunktów oraz aktywności na wszystkich trzech profilach.
 2. Jednemu Zwycięzcy przysługuje jedna nagroda. Nagrody nie łączą się. Liczba Zwycięzców – 3, liczba nagród – 4. Nagroda ważna jest do 31.12.2023 r.
 3. Warunkiem odbioru głównej nagrody jest przedstawienie dokumentu tożsamości w celu rozpoznania osoby.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników odbędzie się 10.03.2023 r. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej na stronie https://www.instagram.com/izabela.niski_estetic.clinic/ https://www.instagram.com/keratynove/ oraz https://www.instagram.com/drkatarzynaparkot/ w relacji lub w wiadomości prywatnej.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Zwycięzcę nagrody w terminie do 31.12.2023 prawo do głównej nagrody wygasa, bez prawa Zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
 6. Organizator oświadcza, iż każda nagroda zostanie wręczona po ogłoszeniu wyników indywidualnie, w porozumieniu z każdym ze Zwycięzców.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania danych przez zwycięzcę Konkursu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin konkursu „Siła jest kobietą” dostępny jest na stronie internetowej : https://izabelaniski.pl/regulamin-konkursu
*Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg konkursu.
*Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)*Facebook nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za organizacje konkursu